zum Inhalt springen

Wörterbücher Allg. Slavisch

Allg. Slavisch

A    1    ?    10    Slav. etymologische
A  11    ?    12    Urslavisch / Baltoslavisch
A  13    ?    22    Altkirchenslavisch

Russisch

A    23    ?    29    Russ. etymologische
A    30    ?    32    Altrussisch 11. ? 17. Jh.
A    33            Altrussisch 18. Jh.
A    35    ?    36    Russ. Dialekte:   Onomastik / Toponomastik
                            siehe unter Russ. etymol.ogische (A 23 ff.)
                            sowie unter Ao und Cl
A    38    ?    52    Bedeutungswörterbücher einsprachig    Normativ- / Grammatik-Wörterbücher:
A    53            Abkürzungen
A    54            Fremdwörter
A    55            Fremdspr. Elemente
A    56            Neologismen
A    58            Rückläufige/Reime
A    59            Grammatik

 Wortbildung:

A    59/60            Wortstämme
A    59/60            Ableitungsmorpheme

Wortarten:

A    60           Verben
A    61           Frequenzen
A    64?68     Phraseologische (ein- und mehrsprachig)
A    69           Semantische
A    72           Synonyme
A    76            Homonyme
A    76/20            Antonyme
A    77            Schwierigkeiten der russische Sprache
A    100            Orthographie
A    116            Orthoepie (Aussprache, Betonung)

Bedeutungswörterbücher mehrsprachig

A    130 ? 200    deutsch
A    201            englisch
                
A    220            altgriechisch
A    225            lateinisch
A    230            italienisch
A    235            französisch
A    240            portugiesisch
A    242            rumänisch
A    245            moldauisch
                
A    270            Neuzeusprache
A    275            finnisch
                
A    277            Eskimosprache
A    280            chinesisch
A    292            tatarisch
A    293            nogaisch
A    294            baschkirisch
A    295            usbekisch
A    296            kumykisch
                
A    298            Zigeunersprache