zum Inhalt springen

-Yb-

Mazedonische Schriftsteller der einzelnen Epochen

Yb    1-50    Anthologien
Yb    50-200    Alte Periode
Yb    201-300    15. - Mitte 19. Jahrhundert
Yb    301-400    1850 - ca. 1945
Yb    401-425    Krste P. Misirkov (1874-1926)
Yb    426-449    Dimitrija (Dimit?r) Miladinov
Yb    450-460    Konstantin Miladinov
Yb    461-470    Brüder Miladinov
Yb    471-490    Ko?o Racin
Yb    500-549    A. Hristovski
Yb    550-599    Du?ko Kalik
Yb    600-649    Blagoja Ivanov
Yb    650-699    Dimitar Solev
Yb    700-749    Branko Pendovski
Yb    750-799    Tome Momirovski
Yb    800-849    Stale Popov
Yb    850-899    Simon Drakul
Yb    900-949    Gane Todorovski
Yb    950-999    Ljup?o Stojmenski
Yb    1000-1049    Ivan To?ko
Yb    1050-1099    Slavko Janevski
Yb    1100-1149    Bogoja J. Ni?ev
Yb    1150-1199    Anton G. Panov
Yb    1200-1249    Risto Krle
Yb    1250-1299    Ta?ko Georgievski
Yb    1300-1349    M. Atanasovski
Yb    1350-1399    Srbo Ivanovski
Yb    1400-1449    Gogo Ivanovski
Yb    1450-1499    Boris Vi?inski
Yb    1500-1549    Sotir Guleski
Yb    1550-1599    Bla?e Koneski
Yb    1600-1639    Aleksander Popovski
Yb    1640-1649    Ante Popovski
Yb    1650-1699    Atanas Vangelov
Yb    1700-1749    Radovan Pavlovski
Yb    1750-1799    Aco ?opov
Yb    1800-1849    Kole Nedelkovski
Yb    1850-1899    Grigor S. Prli?ev
Yb    1900-1949    Krstju Belev
Yb    1950-1999    Zoran M. Jovanovik´
Yb    2000-2049    Tome Bukleski
Yb    2050-2099    Du?ko Rodev
Yb    2100-2149    Danica Ru?igaj
Yb    2150-2199    Bo?in Pavlovski
Yb    2200-2249    Vasil Iljoski
Yb    2250-2299    Ivan ?apovski
Yb    2300-2349    Mile Nedelkovski
Yb    2350-2399    ?edo Jakimovski
Yb    2400-2449    Jovan Koteski
Yb    2450-2499    Jovan Bo?kovski
Yb    2500-2549    Nikola Jonkov Vapcarov
Yb    2550-2599    Ko?o Urdin
Yb    2600-2649    Vlada Uro?evik´
Yb    2650-2699    Petre M. Andreevski
Yb    2700-2749    Van?o Nikoleski
Yb    2750-2799    Bogomil G´uzel
Yb    2800-2849    Aco Karamanov
Yb    2850-2899    Gligor Krsteski
Yb    2900-2949    Mateja Matewski
Yb    2950-2999    Vlado Maleski
Yb    3000-3049    Petar ?irilov
Yb    3050-3099    Stojan Tarapuza
Yb    3100-3149    Kr?ovski-Pej?inovik`
Yb    3162-3199    Meto Jovanovski
Yb    3200-3249    Medodija Fotov
Yb    3250-3299    Milan Gur?inov
Yb    3300-3349    Kole ?a?ule